Post Reply  
 
 
Thread Tools Search this Thread
23-03-2017, 12:00   #1
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Gramadach + Téarmaíocht Úsáideach

Seo áis foghlama a bheadh ina cabhair do mhuintir na hArdteiste agus an Teastais Shóisirigh ach go háirithe, ach an-seans go mbainfidh daoine eile leas aisti freisin.

Cuirfidh mé nasc sa phóstáil seo do gach píosa nua fad is a chuirim le chéile iad.

1. Aidiachtaí agus Dathanna
2. Mothúcháin
3. Tréithe pearsanta
4. Téamaí­ agus Ábhair
5. Nathanna Éagsúla/Cur in iúl
6. Briathra
7. Forainmneacha Réamhfhoclacha
8. Logainmneacha agus Ceantair Ghaeltachta
9. An tAm agus Imeacht Ama
10. Logainmneacha - Mí­niú - Airíonna Tí­re
11. Nathanna Úsáideacha don Bhéaltriail
12. Ceisteanna agus treoireacha
13. Ainmfhocail - Tuisil 7 Inscin (Nouns - Cases & Gender)
14. An Tuiseal Ginideach - Cathain? When to use the TG.
15. Na Díochlaontaí­ - the Declensions
16. Tuiseal Ainmneach/Cuspóireach - Inscin an Ainmfhocail
17. An Séimhiú agus an tUrú - When to use lenition and eclipsis
18. Na Briathra Neamhrialta - Irregular Verbs
19. An Modh CoinnÃíollach - Samplaí­
20. Seanfhocail
21. Réamhfhocail Chomhshuite - Compound Prepositions
22. Filí­ocht, Prós 7 Amhránaí­ocht - Poetry, Prose, Songwriting terms
23. Postanna
24. An Litir/Cárta Poist

Last edited by Insect Overlord; 18-08-2018 at 12:58.
Insect Overlord is offline  
Advertisement
23-03-2017, 12:11   #2
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Aidiachtaí agus Dathanna

Dubh - black
Gorm - blue
Bán - white
Buí - yellow
Airgid - silver
Óir/órga - golden
Donn - brown
Flannbhuí/oráiste - orange
Dearg - red
Rua - red (nature)
Uaine/glas - green
Bándearg - pink
Corcra - purple
Liath - grey
Dúghorm - navy
Béas - beige
Plúiríneach - indigo
Corcarghorm/sailchuachach - violet

Beag - small
Mór - big
Ard - tall/high
Íseal - short/low
Fada - long
Gearr - short
Maith - good
Olc - bad
Fíor - true
Bréagach - false
Beo - alive
Marbh - dead
Leathan - broad/wide
Caol - slender/narrow
Ramhar - fat
Tanaí - thin
Fuar - cold
Te - hot
Geal - bright/light
Dorcha - dark
Trom - heavy
Éadrom - light
Mín - smooth
Garbh - rough
Saibhir - rich
Daibhir/Bocht - poor
Saor - cheap/free
Daor - dear/expensive
Searbh - bitter
Milis - sweet
Fliuch - wet
Tirim - dry
Sean - old
Nua - new
Óg - young
Aosta - old
Úr - fresh
Leamh - stale
Díreach - straight
Cam - crooked/bent
Deas - nice
Gránna - nasty
Insect Overlord is offline  
(2) thanks from:
23-03-2017, 13:06   #3
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Mothúcháin

Sásta - happy
Fearg - anger
Feargach - angry
Imní - worry
Imníoch - worried
Buartha - worried
Uaigneas - loneliness
Uaigneach - lonely
Aiféala - regret
Díomá - disappointment
Grá - love
Díoltas - revenge
Díoltasach - vengenful/vindictive
Trua - pity
Bá - sympathy
Comhbhá - sympathy
Ionbhá - empathy
Éad/Formad - jealousy/envy
Saint - greed
Naimhdeas - enmity
Leisciúil - lazy
Leisciúileacht - laziness
Fuinniúil - energetic
Spreagtha - inspired/encouraged
Eagla - fear
Eaglach - afraid
Bród - pride
Bródúil - proud
Dóchas - hope
Dóchasach - hopeful
Éadóchas - despair
Éadóchasach - hopeless/despairing
Meas - respect
Tuirse - tiredness
Tuirseach - tired
Traochta - exhausted
Tart - thirst
Ocras - hunger
Ocrasach - hungry
Buíoch - thankful
Amhrasach - doubtful
Geallgháireach - jolly/happy/cheerful
Craiceáilte - crazy
Nimhneach - spiteful
Go hiontach - marvelous
Náire - shame/embarrassment
Náireach - shameful/embarrassed
Uafás - terror/horror
Fuath - hatred
Folláin/Sláintiúil - healthy
Gliondar - delight
Iontas - surprise/wonder
Ámharach - lucky
Díobháileach - mischievous
Suarach - mean/base/contemptible
Cumha - homesick/loneliness/nostalgia
Tinn - sick
Gruama - sombre/gloomy/cheerless
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
23-03-2017, 13:31   #4
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Tréithe Pearsanta

Gránna - nasty
Cabhrach - helpful
Cliste - clever
Glic - sly
Amaideach - foolish
Grámhar - loving
Greannmhar - funny
Feargach - angry
Foighneach - patient
Ámharach - lucky
Díobháileach - mischievous
Suarach - mean/base/contemptible
Cumhach - wistful/homesick/nostalgic
Cáiliúil - famous
Áthasach - happy
Brónach - sad
Éadmhar - jealous
Measúil - esteemed/respected
Tuisceanach - understanding
Eagnaí/críona - wise
Muiníneach - confident/trusting
Misniúil - courageous
Cróga - brave
Cladhartha - cowardly
Dathúil - handsome
Álainn - beautiful
Gleoite - pretty/cute
Mealltach - attractive
Socair/Suaimhneach - calm
Uaillmhianach - ambitious
Dearmadach - forgetful/oblivious
Cruthaitheach - creative
Fiosrach - curious/nosy
Neamhspleách - independent
Múinte/Béasach - polite
Dícheallach/Díograiseach - diligent
Freagrach - responsible
Láidir - strong
Lag - weak
Ionsaitheach - aggressive
Sotalach - arrogant
Leadránach - boring
Mícmhacánta - dis-honest
Neirbhíseach - nervous
Neamhthrócaireach - ruthless/merciless
Cúthail - shy
Leitheadach - vain/conceited
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
23-03-2017, 14:33   #5
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Téamaí agus Ábhair

Tallann - talent
Claidhreacht - villainy/roguery
Cineáltas - kindness
Spórt - sport
Saol na tuaithe - life in the countryside
Saol na cathrach - city life
Timpiste - an accident
Tragóid - tragedy
Tubaiste - disaster
An Óige - youth
An tSeanaois - old age
Bullaíocht - bullying
Saol na Scoile - school life
An Dúlra - nature
An Timpeallacht - the environment
Gadaíocht/Gadaithe - theft/thieves
Coiriúlacht - crime
An Geilleagar - the economy
Cáil - fame
Taisteal - travel
Obair - work
Cúrsaí Polaitíochta - politics
Imirce - emigration
Inimirce - immigration
Foréigean - violence
Dúnmharú - murder
Alcól - alcohol
Drugaí - drugs
Na Meáin - the media
Líonraí Soisialta - social networks
Leochailleacht na Beatha - the fragility of life
Tinneas - illness
Cruálacht - cruelty
Grá tuismitheora - a parent's love
Saoirse - freedom
Géibheann - captivity
Colscaradh - separation/divorce
Céiliúradh - celebration
Bás - death
Caidrimh - relationships
Cairdeas - friendship
An Ghaeltacht
An Ghaeilge - the Irish language
Féiniúlacht - identity
Teacht in inmhe - reaching maturity
Gortú - injury
Ainmhithe - animals
Tréigean - abandonment/desertion
Éalú - escaping/fleeing
Oideachas - education
Éadaí - clothes
Faisean - fashion
Smidiú - makeup
Ceol - music
Traidisiún - tradition
Oidhreacht - heritage
Caitheamh aimsire - hobbies/pastimes
Slite beatha - jobs
Cúrsaí reatha - current affairs
Féilte - festivals
An aimsir - the weather
Imeachtaí sóisialta - social events
Bádóireacht - boating
Seoltóireacht - sailing
Iascaireacht - fishing
Feirmeoireacht/Garraíodóireacht - farming

Last edited by Insect Overlord; 28-03-2017 at 15:03.
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
Advertisement
23-03-2017, 15:50   #6
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Nathanna éagsúla/Cur in iúl

Ceapaim - I think
Measaim - I think/judge
Creidim - I believe
Deirim - I say
Dearbhaím - I declare
Áirím - I reckon
Geallaim + do - I promise
Guím ar - I pray/implore
Tugaim an leabhar - I swear
Aontaím - I agree
Molaim - I suggest/recommend
Is cuimhin liom - I remember
Ag smaoineamh ar - thinking about
Ag insint bréige - telling a lie
Bréad + inis - to tell a lie
Easaontaím - I disagree
Ní aontaím - I do not agree
Go huile is go hiomlán - absolutely, totally
Ar chor ar bith - at all
Ar aon nós - anyway
Ar aon chaoi - anyway
Pé scéal é - anyway
Is baolach - there's a danger/it's likely
Is dócha/dóigh - It seems likely
Pé/Cibé - whatever/whichever
Dearcadh - outlook/perspective
Dearfach - positive
Diúltach - negative
I bhfábhar/Ar son - in favour/for
I gcoinne/in aghaidh/in éadan - against
Bréagnú - to counter/disprove
Cruthaigh/cruthú - to prove
Cinnte dearfa - definitely
B'fhéidir - maybe
Caithfear a admháil - it must be admitted
Ní féidir a shéanadh - it cannot be denied
D'fhéadfaí a rá - it could be said
Níl mé cinnte - I'm not sure
Tá a fhios agam - I know
Níl a fhios agam - I don't know
Mar gheall ar - because of
Toisc - because
Óir - for
Murach - if not for
In ainneoin - despite
I mo thuairim - in my opinion
I mo bharúil - in my opinion
Dealraíonn sé - it seems
Go bhfios dom - as far as I know
Is ar éigean - hardly
Is cosúil - probably
Tuairim is - approximately
Amhrasach - doubtful
Tá súil agam - I hope
Ciallaíonn sé - it means/implies
Agus/Is araile - et cetera
srl - etc.
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
23-03-2017, 16:11   #7
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Briathra (samplaí - ainm briathartha + "ag")

Ag rince - dancing
Ag brú - pushing
Ag tarraingt - pulling
Ag déanamh - doing
Ag iarraidh - trying
Ag feabhsú - improving
Ag meath - declining/withering
Ag gortú - hurting/injuring
Ag éalú - escaping/fleeing
Ag troid - fighting
Ag traenáil - training
Ag cleachtadh - practising
Ag ullmhú - preparing
Ag buachan - winning
Ag cailleadh - losing
Ag casadh - turning
Ag léim - jumping
Ag tabhairt - giving
Ag éisteacht + le - listening to
Ag féachaint + ar - watching
Ag breathnú + ar - watching/observing
Ag smaoineamh ar - thinking about
Ag roghnú - choosing/selecting
Ag séideadh - blowing
Ag bailiú - collecting/gathering
Ag imeacht - leaving
Ag dul - going
Ag teacht - coming
Ag imirt - playing (sports, games)
Ag seinm - playing (musical instruments)
Ag casadh - playing (music/CDs/records/MP3, etc)
Ag béicíl - screaming/cheering
Ag gearán - complaining
Ag leanúint - continuing/following
Ag coimeád - keeping
Ag ionsaí - attacking
Ag cosaint - defending
Ag ligint - letting
Ag scaoileadh - releasing/shooting
Ag rith - running
Ag snámh - swimming
Ag rothaíocht - cycling
Ag caitheamh - throwing/wearing/spending/smoking
Ag breith - catching
Ag preabadh - bouncing
Ag greamú - grabbing/tackling/sticking
Ag bualadh - hitting/striking
Ag tógáil - taking/building
Ag dúnadh - closing
Ag oscailt - opening
Ag ithe - eating
Ag ól - drinking
Ag rá - saying
Ag insint - telling
Ag fáil - finding/getting
Ag líonadh - filling
Ag scríobh - writing
Ag léamh - reading
Ag glanadh - cleaning
Ag eagrú - organising
Ag díol - selling
Ag gearradh - cutting
Ag baint - taking off
Ag briseadh - breaking
Ag fágáil - leaving
Ag fanacht - staying/waiting
Ag ní - washing
Ag scuabadh - brushing
Ag cíoradh - combing
Ag dó - burning
Ag ceannach - buying
Ag tosú - starting
Ag críochnú - finishing
Ag dúiseacht - waking
Ag éirí - getting up/becoming
Ag deisiú - mending/fixing
Ag múineadh - teaching
Ag foghlaim - learning
Ag ceangal - tying
Ag mothú - feeling
Ag brath - depending
Ag glacadh - taking/accepting
Ag aontú - agreeing
Ag diúltú - refusing
Ag moladh - suggesting/praising
Ag cruthú - creating/proving
Ag guí + ar - praying/imploring
Ag gealladh - promising
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
24-03-2017, 00:45   #8
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Forainmneacha Réamhfhoclaca

Ar dtús, na Réamhfhocail Shimplí.

- Ar ("on")
- Ag ("at", possession)
- As ("out of")
- Chuig ("to")
- Do ("to")
- De ("off of")
- Faoi ("under", "about")
- I ("in")
- Idir ("between", "among")
- Ionsar ("towards")
- Le ("with")
- Ó ("from")
- Roimh ("in front of", "before")
- Thar ("over", "above")

Na Réamhfhocail Shimplí leis an Alt

Ar an (+ urú)
Ag an (+ urú)
As an (+ urú)
Chuig an (+ urú)
Don (+ séimhiú)
Den (+ séimhiú)
Faoin (+ urú)
Sa (+ séimhiú)
Ionsar an (+ urú)
Leis an (+ urú)
Ón (+ urú)
Roimh an (+ urú)
Thar an (+ urú)

Ar
Orm
Ort
Air
Uirthi
Orainn
Oraibh
Orthu

Ag
Agam
Agat
Aige
Aici
Againn
Agaibh
Acu

As
Asam
Asat
As
Aisti
Asainn
Asaibh
Astu

Chuig
Chugam
Chugat
Chuige
Chuici
Chugainn
Chugaibh
Chucu

Do
Dom
Duit

Di
Dúinn
Daoibh
Dóibh

De
Díom
Díot
De
Di
Dínn
Díbh
Díobh

Faoi
Fúm
Fút
Faoi
Fúithi
Fúinn
Fúibh
Fúthu

I
Ionam
Ionat
Ann
Inti
Ionainn
Ionaibh
Iontu

Idir
Idir mé
Idir tú
Idir sé
Idir sí
Eadrainn
Eadraibh
Eatarthu

Ionsar
Ionsorm
Ionsort
Ionsair
Ionsuirthi
Ionsorainn
Ionsoraibh
Ionsorthu

Le
Liom
Leat
Leis
Léi
Linn
Libh
Leo

Ó
Uaim
Uait
Uaidh
Uaithi
Uainn
Uaibh
Uathu

Roimh
Romham
Romhat
Roimhe
Roimpi
Romhainn
Romhaibh
Rompu

Thar
Tharam
Tharat
Thairis
Thairsti
Tharainn
Tharaibh
Tharstu

Last edited by Insect Overlord; 29-03-2017 at 10:58.
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
24-03-2017, 01:35   #9
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Logainmneacha agus Ceantair Ghaeltachta

Na Cúigí
Connacht - Connaught
Laighean - Leinster
Mumhan - Munster
Uladh - Ulster

Na Contaetha
Áth Cliath - Dublin
Ceatharlach - Carlow
Cill Chainnigh - Kilkenny
Cill Dara - Kildare
Cill Mhantáin - Wicklow
An Iarmhí - Westmeath
Laois - Laois
Loch Garman - Wexford
An Longfort - Longford
An Mhí - Meath
Uíbh Fhailí - Offaly
Ciarraí - Kerry
An Clár - Clare
Corcaigh - Cork
Luimneach - Limerick
Port Láirge - Waterford
Tiobraid Árann - Tipperary
Gaillimh - Galway
Liatroim - Leitrim
Maigh Eo - Mayo
Ros Comáin - Roscommon
Sligeach - Sligo
Aontraim - Antrim
Ard Mhacha - Armagh
An Cabhán - Cavan
Doire - Derry
An Dún - Down
Dún na nGall - Donegal
Fear Manach - Fermanagh
Muineachán - Monaghan
Tír Eoghain - Tyrone

Bailte Móra
Trá Lí - Tralee
Cill Áirne - Kilarney
Inis - Ennis
Caisleán Nua Thiar - Newcastle West
Durlas - Thurles
Caiseal - Cashel
Béal Feirste - Belfast
Leitir Ceannain - Letterkenny
Inis Ceithleann - Enniskillen
Nás na Ríogh - Naas
Droichead Nua - Newbridge
Portlaoise
Cora Droma Rúisc - Carrick-on-Shannon
Cúil Rathain - Coleraine
Dún Dealgan - Dundalk
Droichead Átha - Drogheda
Caisleán an Bharraigh - Castlebar
Cathair na Mart - Westport
An Uaimh - Navan
Tulach Mhór - Tullamore
Aonach Urmhumhan/An tAonach - Nenagh
An Ómaigh - Omagh
Dún Garbhán - Dungarvan
An Muileann gCearr - Mullingar
Baile Átha Luain - Athlone
An Clochán - Clifden
Maigh Nuad - Maynooth
Ceanannas - Kells

Ceantair Ghaeltachta

Dún na nGall - Tír Chonaill
- Gaoth Dobhair
- Cloích Cheannfhaola
- na Rosa
- Anagaire
- Croithlí
- Rann na Feirste

Gaillimh - Conamara
- Garumna
- Leitir Móir
- Leitir Mealláin
- Carna
- Camus
- Ros Muc
- Corr na Móna
- Spidéal
- Na Forbacha
- Bearna
- Indreabhán
- An Ceathrú Rua
- Oileáin Árann (Inis Oírr, Inis Meáin, Inis Mór)

Ciarraí
- Corca Dhuibhne
- Daingean Uí Chúis
- Dún Chaoin
- Ceann Trá
- An Fheothanach
- An Mhuiríoch
- Baile an Fheirtéaraigh
- Uíbh Ráthach

An Mhí
- Ráth Cairn
- Baile Ghib

Port Láirge - Gaeltacht na nDéise
- An Rinn

Corcaigh
- Múscraí
- Béal Átha an Ghaorthaidh
- Baile Bhuirne
- Cúil Aodha
- Cill na Martra
- Cléire

Maigh Eo
- Béal an Mhuirthead
- Ceathrú Thaidhg
- Tuar Mhic Éadaigh
- Acaill
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
Advertisement
24-03-2017, 09:56   #10
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
An tAm agus Imeacht Ama

Laethanta na Seachtaine
An Luan/Dé Luain - Monday
An Mháirt/Dé Máirt - Tuesday
An Chéadaoin/Dé Céadaoin - Wednesday
An Déardaoin/Déardaoin - Thursday
An Aoine/Dé hAoine - Friday
An Satharn/Dé Sathairn - Saturday
An Domhnach/Dé Domhnaigh - Sunday

Míona na Bliana
Eanáir - January
Feabhra - February
Márta - March
Aibreán - April
Bealtaine - May
Meitheamh - June
Iúil - July
Lúnasa - August
Meán Fómhair - September
Deireadh Fómhair - October
Samhain - November
Nollaig - December

Na Séasúir
An tEarrach - spring
An Samhradh - summer
An Fómhar - autumn
An Geimhreadh - winter

Ginearálta

Inniu - today
Inné - yesterday
Amárach - tomorrow

Anois - now
Ansin - then
Arís - again
Gach - every
Seo chaite - last
Seo chugainn - next
Roimh - before (a noun/event)
Sula - before (verbs)
Le linn/I rith - during
I gcaitheamh/Ar feadh - during
Tar éis - after

Go luath - soon
Go moch - early
Déanach - late
Le fada - for a long time
Le gairid - recently
Le déanaí - lately/recently
Tráth dá raibh - once
An tráth a... - the time that...
Go minic - often
Go hannamh - rarely
I gcónaí - always
Uaireanta/Scaití - sometimes
Anois is arís - now and then/sometimes
Ó am go chéile - from time to time
Faoi dheireadh - at last/eventually
Deireannach - latest
Deiridh - last/final
Sa deireadh thiar thall - evetually
Buan - permanent
Sealadach - temporary
Páirt-aimseartha - part-time
Síoraíocht - eternity
Go síoraí - eternally
Go brách - evermore
Marthanach - lasting/enduring/ever-lasting
Riamh - never/ever (past + present)
Imithe thart - gone by
Fadó fadó - long, long ago
Choíche - never (future)
An Todhcaí - the future
Amach romhainn - ahead


Soicind - second
Nóiméad - minute
Uair - hour
Lá - day
Oíche - night
Seachtain - week
Coicís - fortnight
Mí - month
Ráithe - quarter/3 months
Séasúr - season
Bliain - year
Deich mbliana - decade
Céad/Aois - century
Mílaois - millennium

Tréimhse - period
Tamall - while
Tamaillín - a short while
Seal - while/spell/span/period/turn
Gearrthéarma - short term
Meántréimhseach - medium term
Fadtréimhseach - long term
Ré - era
Tús - beginning
Deireadh - end
Thart - over/finished

Anuraidh - last year
I mbliana - this year
Bliain ó shin - a year ago
An bhliain seo chugainn - next year

Anocht - tonight
Aréir - last night
Meán-oíche - midnight
Breacdhorca - dusk
Luí na gréine - sunset

Éirí na gréine - sunrise
Breacadh an lae/Camhaoir - dawn
Maidin - morning
Ar maidin - this morning/in the morning

Nón - noon
Iarnón - afternoon
Tráthnóna - evening
Deireadh seachtaine - weekend
Laethanta saoire - holidays

Grianstad - solstice
Lá leathach/Eacaineacht - equinox
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
24-03-2017, 11:54   #11
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Logainmneacha - Place-names (geographical features)

Achadh - agha, aghy, aghey, augha (field)
Ard - ard (high/height)
Áth - ath (ford)
Baile - bally (homestead/settlement)
Bealach - bally, balla(gh), bella(gh) (passage/pass)
Bán - bane, baun, bain (white)
Beag - beg (small)
Béal - bel, bell (mouth/rivermouth)
Binn/beann - ben, bin (small)
Buí - boy (yellow)
Breac - brack (mottled)
Bun - bun (foot/mouth/bottom of river)
Caiseal - cashel (ringfort)
Ceapach - cappa(gh) (plot/tillage)
Carn - carn (cairn)
Ceathrú - carrow, carry (quarter)
Carraig/creig - carrig, carrick, craig (rock/rocky outcrop)
Cathair - cahir, caher (stone ring-fort/city)
Cláir - clare (level land)
Cloch - clough, clogh (rock)
Cluain - clon, clone, cloon (meadow)
Com - coom hollow)
Corr - cor (small round hill)
Coire - corry, curry (corry)
Cruach - croagh (stack)
Cúl - cul, cool (back)
Cúil - cul, cool (nook/corner)
Doire - derry (grove/oak-grove)
Domhnach - dona(gh) (church)
Droichead - droghed, drohed, drohid (bridge)
Druim/Droim - drum, drom (ridge)
Dubh - duff, duv (black)
Dún - dun, doon (strong-hold/fort)
Inis - ennis (island)
Eiscir - esk, eish (eskir)
Fionn - fin, finn (clear/white/fair)
Fraoch - freagh, frack (heather)
Garbh - garv (heather)
Glas - glas, glass (green)
Gleann - glen, glan (valley)
Gorm - gorm (blue)
Gort - gort (field)
Oileán - illan, illaun (island)
Inis - inish, innish, innis (island)
Cill - kil, kill churchyard or graveyard
Coill - kil, kill woods/woodland
Cionn/Ceann - kin, ken (head)
Cnoc - knock (hill)
Liath - lea (grey)
Leitir - letter (hillside)
Lios - lis (earthen ring-fort)
Loch - lough (lake)
Lorga(n) - lurgan (long ridge)
Mám - maum, maam (mountain pass)
Maigh/Machaire - magh, may, moy, moi(gh) (plain)
Móna/Monaidh - mona, money (peat-land/bog/turf)
Mullach - mulla(gh) (summit)
Muileann - mullin (mill)
Mór - more (big/great)
Nua - noe (new)
Abhainn - owen (river)
Poll - poll, poul (hole)
Port - port (stronghold/fort)
Port - port (landing place)
Ráth - rath, rah (earthen ringfort)
Riabhach - rea(gh), reva(gh) (brindled/speckled)
Rua - roe (red)
Ros - ros, rosh, rus, rush (wooded promontory)
Sail(each) - sall, salla, sally (willow/s)
Sean - shan (old)
Seascann - sheskin (marsh/quagmire)
Sceach - ske, skey, skay, skea(gh) (hawthorn)
Srath - sragh, stra (floodplain)
Sliabh - slieve (mountain)
Tearmann - termon (refuge/sanctuary)
Taobh - tieve (hillside)
Tír - tyr, tir (territory)
Tobar - tober, tubber (water well)
Trá - tra (beach/strand)
Tuaim - tuam, toom (burial mound)
Tulach - tully, tulla(gh) (hillock/mound/heap)
Urlár - orla, urlar (floor/flat land)
Bheithe - vea(gh), vei(gh) (of birch)
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
27-03-2017, 21:35   #12
Cathellen
Registered User
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 101
Míle buíochas tá neart oibre déanta agat.
Cathellen is offline  
Thanks from:
28-03-2017, 14:58   #13
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Nathanna Úsáideacha don Bhéaltriail

Is mór an scannal é - It's a great scandal
Is mór an náire é - It's a great shame/embarrassment
Sín í an fhírinne ghlan! - That's the plain truth
Is bocht an sceal é - It's a disgrace
Nuair a smaoiníonn tú air - When you think of it
Is iontach an rud é - It's a great thing
Bhuel - Well
Ó, a dhiabhail! - Gosh! (Literally, "Oh, the Devil!")
Ar a laghad - At least
A thiarcais! - Oh jeepers! Oh jaysus!
Áfach - However
Go bhfóire Dia oráinn - God help us
Dia ar sábháil! - God save us!
A leithéid de cheist! - Such a question!
Dáiríre - Really/Seriously
Dáiríre pire - Really and truly
I ndeireadh na dála - Finally/At the end of the day/when all's said and done
Cogar - Listen
Dála an sceil: By the way
Fan go gcloise tú - Wait till you hear
An gcreidfea? - Would you believe?
Is fíor dhuit - Your're right/It's true for you
Anuas air sin - On top of that
Ar aon chaoí - In any case
Braitheann sé - It depends
Gan dabht ar bith - Without a doubt
Mar is eol duit féin - As you know yourself
Ar thaobh amhain - On one side
Ar thaobh eile - On the other side
Mar atá ar eolas agat féin - As you know yourself
Mise á rá leat - I’m telling you
Mar a duirt mé cheana - As I said before
Ar ndoigh - Of course
I mo thuairim phearsanta féin - In my own personal opinion
Nil mé ach ag magadh - I’m only joking
Níl mé ag magadh - I’m not joking
Bhí/Ní raibh mé ag suíl leis an gceist sin - I was/wasn't expecting that question
Caithfidh mé a rá - I have to say
Chomh maith leis sin - As well as that
Creid mise - Believe me
Creid é no na creid - Believe it or not
Sin ceist mhaith - That's a good question
Sin ceist shuimiúil - That's a good question
An dtuigeann tú? - Do you understand?
Céard eile? - What else?
Buiochas le Día - Thank God
Ar an gcéad dul síos - In the first place
Creidim - I believe
Cinnte - Certainly
Leis an fhírinne a rá - To tell the truth
Faraor - Unfortunately
Is dócha - I suppose
Ara stop! - Ah, stop!
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
28-03-2017, 15:34   #14
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Ceisteanna

Cé? - Who?
Cén duine? - Which person?
Cé hé/hí/hiad? Who is he/she? Who are they?
Cé acu? - Which of them?
Cad? - What?
Céard? - What?
Cén rud? - What thing?
Cathain? - When?
Cén uair? - What time?
Cé chomh minic? - How often?
Cén fáth? - Why?
Cad cuige? - Why? What for?
Tuige? - Why? Why not?
Cad ina thaobh? What about it? Why?
Cá/cár? - Where? (cár = aimsir chaite)
Cén áit? - What place?
Cá háit? - Where?
Cá fhad? - How long?
Cé mhéad? - How much/many?
An mó _____? - The amount/number of _____?
Conas? - How?
Cén chaoi? - How?
Cén dóigh? - How? What way?
Cén saghas/sórt? - What kind/sort?
Cén aois? - What age?
Céard a tharla? - What happened?
Cad as do ______? - Where is _____ from?
Cén uimhir theileafóin? - What telephone number?
Cén spriocdháta? - What closing-date?
Cad é do thuairim ar ____ - What is your opinion of ______?

Luaigh - Mention
Ainmnigh - Name
Scríobh - Write
Breac síos - Write/jot down
Léirigh - Clarify/Show
Tabhair - Give
Déan comparáid - Compare
Cuntas gairid - Concise account
Déan do mheas ar ____ - Give your opinion of
Déan cur síos ar ____ - Describe
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
28-03-2017, 15:49   #15
Insect Overlord
Moderator
 
Insect Overlord's Avatar
 
Join Date: Sep 2006
Posts: 26,683
Ainmfhocail - Tuisil 7 Inscin (Nouns - Cases & Gender)

Na Tuisil (the Cases)

An Tuiseal Ainmneach: Nominative case - marks the subject of a verb
An Tuiseal Cuspóireach: Accusative case - marks the direct object of a transitive verb (most verbs)
An Tuiseal Gairmeach: Vocative case - identifies a person/animal/object, etc. being addressed
An Tuiseal Tabharthach: Dative case – prepositional; “in/on/at/over/above/below/of/from/etc.”
An Tuiseal Ginideach: Genitive case - marks a noun as modifying another noun

An tAinmneach Uatha (Ainmneach & Cuspóireach (singular) follow the same rules in Irish)

• Cuireann an t-alt séimhiú ar Ainmfhocail Bhaininscneacha (consain: b, c, f, g, m, p) (the
definite article, “the”, requires a séimhiú on Feminine Nouns that start with
consonants)

• Cuireann an t-alt “t” roimh Ainmfhocail Bhaininscneacha dar tús “s”. (the definite article,
“the”, requires a “t” on Feminine Nouns that start with “s”)

• Cuireann an t-alt “t-” roimh Ainmfhocail Fhirinscneacha dar tús guta. (the definite article,
“the”, requires a “t-” on Masculine Nouns that start with vowels)


An tAinmneach Iolra. (Aimneach & Cuspóireach plural)
• “Na” is ea foirm an ailt san Ainmneach Iolra. Cuireann sé “h” roimh ghutaí. (The spelling
“na” is always used for “the” in plurals. It adds a “h” before words that begin with
vowels)


Treoracha ginearálta chun ainmfhocail bhaininscneacha a aithint.
 1. Ainmfhocail a chríochnaíonn ar chonsan caol. (áit, agóid, tír, cathair, Dáil, Eaglais, fuil,
  7rl.) (nouns ending with slender consonants) Eisceachtaí (exceptions): focail a chríochnaíonn ar
  -aeir/-éir, -eoir/-óir, -úir, -ín (mar shampla: grósaeir, bádóir, cainteoir, cailín, ceirnín, cipín) agus
  focail mar athair, uncail, deartháir, buachaill, droim, greim.
 2. Ainmfhocail a chríochnaíonn ar -eog/-óg nó ar -lann, (m.sh: fuinneog, leadóg, amharclann)
 3. Ainmfhocail ilsiollacha (multi-syllabic nouns) a chríochnaíonn ar -acht/-íocht, (áilleacht,
  eolaíocht, cleasaíocht, filíocht, iarracht, mallacht, fealsúnacht, fiosracht, 7rl) (“smacht” and
  “ceacht” are therefore masculine because they have only one syllable)
 4. Ainmfhocail Tíortha/Aibhneacha/Teangacha (seachas An Béarla) (almost all countries,
  rivers, languages; exception: An Béarla is masculine)
 5. Ainmfhocail teibí (abstract nouns) a chríochnaíonn ar -e/í, (airde, déirce, gile, laige,
  sláinte, amaidí, imní)
Insect Overlord is offline  
Thanks from:
Post Reply

Quick Reply
Message:
Remove Text Formatting
Bold
Italic
Underline

Insert Image
Wrap [QUOTE] tags around selected text
 
Decrease Size
Increase Size
Please sign up or log in to join the discussion

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced SearchShare Tweet