Advertisement
If you have a new account but are having problems posting or verifying your account, please email us on hello@boards.ie for help. Thanks :)
Hello all! Please ensure that you are posting a new thread or question in the appropriate forum. The Feedback forum is overwhelmed with questions that are having to be moved elsewhere. If you need help to verify your account contact hello@boards.ie

Gramadach + Téarmaíocht Úsáideach

Comments

 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Aidiachtaí agus Dathanna

  Dubh - black
  Gorm - blue
  Bán - white
  Buí - yellow
  Airgid - silver
  Óir/órga - golden
  Donn - brown
  Flannbhuí/oráiste - orange
  Dearg - red
  Rua - red (nature)
  Uaine/glas - green
  Bándearg - pink
  Corcra - purple
  Liath - grey
  Dúghorm - navy
  Béas - beige
  Plúiríneach - indigo
  Corcarghorm/sailchuachach - violet

  Beag - small
  Mór - big
  Ard - tall/high
  Íseal - short/low
  Fada - long
  Gearr - short
  Maith - good
  Olc - bad
  Fíor - true
  Bréagach - false
  Beo - alive
  Marbh - dead
  Leathan - broad/wide
  Caol - slender/narrow
  Ramhar - fat
  Tanaí - thin
  Fuar - cold
  Te - hot
  Geal - bright/light
  Dorcha - dark
  Trom - heavy
  Éadrom - light
  Mín - smooth
  Garbh - rough
  Saibhir - rich
  Daibhir/Bocht - poor
  Saor - cheap/free
  Daor - dear/expensive
  Searbh - bitter
  Milis - sweet
  Fliuch - wet
  Tirim - dry
  Sean - old
  Nua - new
  Óg - young
  Aosta - old
  Úr - fresh
  Leamh - stale
  Díreach - straight
  Cam - crooked/bent
  Deas - nice
  Gránna - nasty


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Mothúcháin

  Sásta - happy
  Fearg - anger
  Feargach - angry
  Imní - worry
  Imníoch - worried
  Buartha - worried
  Uaigneas - loneliness
  Uaigneach - lonely
  Aiféala - regret
  Díomá - disappointment
  Grá - love
  Díoltas - revenge
  Díoltasach - vengenful/vindictive
  Trua - pity
  Bá - sympathy
  Comhbhá - sympathy
  Ionbhá - empathy
  Éad/Formad - jealousy/envy
  Saint - greed
  Naimhdeas - enmity
  Leisciúil - lazy
  Leisciúileacht - laziness
  Fuinniúil - energetic
  Spreagtha - inspired/encouraged
  Eagla - fear
  Eaglach - afraid
  Bród - pride
  Bródúil - proud
  Dóchas - hope
  Dóchasach - hopeful
  Éadóchas - despair
  Éadóchasach - hopeless/despairing
  Meas - respect
  Tuirse - tiredness
  Tuirseach - tired
  Traochta - exhausted
  Tart - thirst
  Ocras - hunger
  Ocrasach - hungry
  Buíoch - thankful
  Amhrasach - doubtful
  Geallgháireach - jolly/happy/cheerful
  Craiceáilte - crazy
  Nimhneach - spiteful
  Go hiontach - marvelous
  Náire - shame/embarrassment
  Náireach - shameful/embarrassed
  Uafás - terror/horror
  Fuath - hatred
  Folláin/Sláintiúil - healthy
  Gliondar - delight
  Iontas - surprise/wonder
  Ámharach - lucky
  Díobháileach - mischievous
  Suarach - mean/base/contemptible
  Cumha - homesick/loneliness/nostalgia
  Tinn - sick
  Gruama - sombre/gloomy/cheerless


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Tréithe Pearsanta

  Gránna - nasty
  Cabhrach - helpful
  Cliste - clever
  Glic - sly
  Amaideach - foolish
  Grámhar - loving
  Greannmhar - funny
  Feargach - angry
  Foighneach - patient
  Ámharach - lucky
  Díobháileach - mischievous
  Suarach - mean/base/contemptible
  Cumhach - wistful/homesick/nostalgic
  Cáiliúil - famous
  Áthasach - happy
  Brónach - sad
  Éadmhar - jealous
  Measúil - esteemed/respected
  Tuisceanach - understanding
  Eagnaí/críona - wise
  Muiníneach - confident/trusting
  Misniúil - courageous
  Cróga - brave
  Cladhartha - cowardly
  Dathúil - handsome
  Álainn - beautiful
  Gleoite - pretty/cute
  Mealltach - attractive
  Socair/Suaimhneach - calm
  Uaillmhianach - ambitious
  Dearmadach - forgetful/oblivious
  Cruthaitheach - creative
  Fiosrach - curious/nosy
  Neamhspleách - independent
  Múinte/Béasach - polite
  Dícheallach/Díograiseach - diligent
  Freagrach - responsible
  Láidir - strong
  Lag - weak
  Ionsaitheach - aggressive
  Sotalach - arrogant
  Leadránach - boring
  Mícmhacánta - dis-honest
  Neirbhíseach - nervous
  Neamhthrócaireach - ruthless/merciless
  Cúthail - shy
  Leitheadach - vain/conceited


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Téamaí agus Ábhair

  Tallann - talent
  Claidhreacht - villainy/roguery
  Cineáltas - kindness
  Spórt - sport
  Saol na tuaithe - life in the countryside
  Saol na cathrach - city life
  Timpiste - an accident
  Tragóid - tragedy
  Tubaiste - disaster
  An Óige - youth
  An tSeanaois - old age
  Bullaíocht - bullying
  Saol na Scoile - school life
  An Dúlra - nature
  An Timpeallacht - the environment
  Gadaíocht/Gadaithe - theft/thieves
  Coiriúlacht - crime
  An Geilleagar - the economy
  Cáil - fame
  Taisteal - travel
  Obair - work
  Cúrsaí Polaitíochta - politics
  Imirce - emigration
  Inimirce - immigration
  Foréigean - violence
  Dúnmharú - murder
  Alcól - alcohol
  Drugaí - drugs
  Na Meáin - the media
  Líonraí Soisialta - social networks
  Leochailleacht na Beatha - the fragility of life
  Tinneas - illness
  Cruálacht - cruelty
  Grá tuismitheora - a parent's love
  Saoirse - freedom
  Géibheann - captivity
  Colscaradh - separation/divorce
  Céiliúradh - celebration
  Bás - death
  Caidrimh - relationships
  Cairdeas - friendship
  An Ghaeltacht
  An Ghaeilge - the Irish language
  Féiniúlacht - identity
  Teacht in inmhe - reaching maturity
  Gortú - injury
  Ainmhithe - animals
  Tréigean - abandonment/desertion
  Éalú - escaping/fleeing
  Oideachas - education
  Éadaí - clothes
  Faisean - fashion
  Smidiú - makeup
  Ceol - music
  Traidisiún - tradition
  Oidhreacht - heritage
  Caitheamh aimsire - hobbies/pastimes
  Slite beatha - jobs
  Cúrsaí reatha - current affairs
  Féilte - festivals
  An aimsir - the weather
  Imeachtaí sóisialta - social events
  Bádóireacht - boating
  Seoltóireacht - sailing
  Iascaireacht - fishing
  Feirmeoireacht/Garraíodóireacht - farming


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Nathanna éagsúla/Cur in iúl

  Ceapaim - I think
  Measaim - I think/judge
  Creidim - I believe
  Deirim - I say
  Dearbhaím - I declare
  Áirím - I reckon
  Geallaim + do - I promise
  Guím ar - I pray/implore
  Tugaim an leabhar - I swear
  Aontaím - I agree
  Molaim - I suggest/recommend
  Is cuimhin liom - I remember
  Ag smaoineamh ar - thinking about
  Ag insint bréige - telling a lie
  Bréad + inis - to tell a lie
  Easaontaím - I disagree
  Ní aontaím - I do not agree
  Go huile is go hiomlán - absolutely, totally
  Ar chor ar bith - at all
  Ar aon nós - anyway
  Ar aon chaoi - anyway
  Pé scéal é - anyway
  Is baolach - there's a danger/it's likely
  Is dócha/dóigh - It seems likely
  Pé/Cibé - whatever/whichever
  Dearcadh - outlook/perspective
  Dearfach - positive
  Diúltach - negative
  I bhfábhar/Ar son - in favour/for
  I gcoinne/in aghaidh/in éadan - against
  Bréagnú - to counter/disprove
  Cruthaigh/cruthú - to prove
  Cinnte dearfa - definitely
  B'fhéidir - maybe
  Caithfear a admháil - it must be admitted
  Ní féidir a shéanadh - it cannot be denied
  D'fhéadfaí a rá - it could be said
  Níl mé cinnte - I'm not sure
  Tá a fhios agam - I know
  Níl a fhios agam - I don't know
  Mar gheall ar - because of
  Toisc - because
  Óir - for
  Murach - if not for
  In ainneoin - despite
  I mo thuairim - in my opinion
  I mo bharúil - in my opinion
  Dealraíonn sé - it seems
  Go bhfios dom - as far as I know
  Is ar éigean - hardly
  Is cosúil - probably
  Tuairim is - approximately
  Amhrasach - doubtful
  Tá súil agam - I hope
  Ciallaíonn sé - it means/implies
  Agus/Is araile - et cetera
  srl - etc.


 • Advertisement
 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Briathra (samplaí - ainm briathartha + "ag")

  Ag rince - dancing
  Ag brú - pushing
  Ag tarraingt - pulling
  Ag déanamh - doing
  Ag iarraidh - trying
  Ag feabhsú - improving
  Ag meath - declining/withering
  Ag gortú - hurting/injuring
  Ag éalú - escaping/fleeing
  Ag troid - fighting
  Ag traenáil - training
  Ag cleachtadh - practising
  Ag ullmhú - preparing
  Ag buachan - winning
  Ag cailleadh - losing
  Ag casadh - turning
  Ag léim - jumping
  Ag tabhairt - giving
  Ag éisteacht + le - listening to
  Ag féachaint + ar - watching
  Ag breathnú + ar - watching/observing
  Ag smaoineamh ar - thinking about
  Ag roghnú - choosing/selecting
  Ag séideadh - blowing
  Ag bailiú - collecting/gathering
  Ag imeacht - leaving
  Ag dul - going
  Ag teacht - coming
  Ag imirt - playing (sports, games)
  Ag seinm - playing (musical instruments)
  Ag casadh - playing (music/CDs/records/MP3, etc)
  Ag béicíl - screaming/cheering
  Ag gearán - complaining
  Ag leanúint - continuing/following
  Ag coimeád - keeping
  Ag ionsaí - attacking
  Ag cosaint - defending
  Ag ligint - letting
  Ag scaoileadh - releasing/shooting
  Ag rith - running
  Ag snámh - swimming
  Ag rothaíocht - cycling
  Ag caitheamh - throwing/wearing/spending/smoking
  Ag breith - catching
  Ag preabadh - bouncing
  Ag greamú - grabbing/tackling/sticking
  Ag bualadh - hitting/striking
  Ag tógáil - taking/building
  Ag dúnadh - closing
  Ag oscailt - opening
  Ag ithe - eating
  Ag ól - drinking
  Ag rá - saying
  Ag insint - telling
  Ag fáil - finding/getting
  Ag líonadh - filling
  Ag scríobh - writing
  Ag léamh - reading
  Ag glanadh - cleaning
  Ag eagrú - organising
  Ag díol - selling
  Ag gearradh - cutting
  Ag baint - taking off
  Ag briseadh - breaking
  Ag fágáil - leaving
  Ag fanacht - staying/waiting
  Ag ní - washing
  Ag scuabadh - brushing
  Ag cíoradh - combing
  Ag dó - burning
  Ag ceannach - buying
  Ag tosú - starting
  Ag críochnú - finishing
  Ag dúiseacht - waking
  Ag éirí - getting up/becoming
  Ag deisiú - mending/fixing
  Ag múineadh - teaching
  Ag foghlaim - learning
  Ag ceangal - tying
  Ag mothú - feeling
  Ag brath - depending
  Ag glacadh - taking/accepting
  Ag aontú - agreeing
  Ag diúltú - refusing
  Ag moladh - suggesting/praising
  Ag cruthú - creating/proving
  Ag guí + ar - praying/imploring
  Ag gealladh - promising


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Forainmneacha Réamhfhoclaca

  Ar dtús, na Réamhfhocail Shimplí.

  - Ar ("on")
  - Ag ("at", possession)
  - As ("out of")
  - Chuig ("to")
  - Do ("to")
  - De ("off of")
  - Faoi ("under", "about")
  - I ("in")
  - Idir ("between", "among")
  - Ionsar ("towards")
  - Le ("with")
  - Ó ("from")
  - Roimh ("in front of", "before")
  - Thar ("over", "above")

  Na Réamhfhocail Shimplí leis an Alt

  Ar an (+ urú)
  Ag an (+ urú)
  As an (+ urú)
  Chuig an (+ urú)
  Don (+ séimhiú)
  Den (+ séimhiú)
  Faoin (+ urú)
  Sa (+ séimhiú)
  Ionsar an (+ urú)
  Leis an (+ urú)
  Ón (+ urú)
  Roimh an (+ urú)
  Thar an (+ urú)

  Ar
  Orm
  Ort
  Air
  Uirthi
  Orainn
  Oraibh
  Orthu

  Ag
  Agam
  Agat
  Aige
  Aici
  Againn
  Agaibh
  Acu

  As
  Asam
  Asat
  As
  Aisti
  Asainn
  Asaibh
  Astu

  Chuig
  Chugam
  Chugat
  Chuige
  Chuici
  Chugainn
  Chugaibh
  Chucu

  Do
  Dom
  Duit

  Di
  Dúinn
  Daoibh
  Dóibh

  De
  Díom
  Díot
  De
  Di
  Dínn
  Díbh
  Díobh

  Faoi
  Fúm
  Fút
  Faoi
  Fúithi
  Fúinn
  Fúibh
  Fúthu

  I
  Ionam
  Ionat
  Ann
  Inti
  Ionainn
  Ionaibh
  Iontu

  Idir
  Idir mé
  Idir tú
  Idir sé
  Idir sí
  Eadrainn
  Eadraibh
  Eatarthu

  Ionsar
  Ionsorm
  Ionsort
  Ionsair
  Ionsuirthi
  Ionsorainn
  Ionsoraibh
  Ionsorthu

  Le
  Liom
  Leat
  Leis
  Léi
  Linn
  Libh
  Leo

  Ó
  Uaim
  Uait
  Uaidh
  Uaithi
  Uainn
  Uaibh
  Uathu

  Roimh
  Romham
  Romhat
  Roimhe
  Roimpi
  Romhainn
  Romhaibh
  Rompu

  Thar
  Tharam
  Tharat
  Thairis
  Thairsti
  Tharainn
  Tharaibh
  Tharstu


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Logainmneacha agus Ceantair Ghaeltachta

  Na Cúigí
  Connacht - Connaught
  Laighean - Leinster
  Mumhan - Munster
  Uladh - Ulster

  Na Contaetha
  Áth Cliath - Dublin
  Ceatharlach - Carlow
  Cill Chainnigh - Kilkenny
  Cill Dara - Kildare
  Cill Mhantáin - Wicklow
  An Iarmhí - Westmeath
  Laois - Laois
  Loch Garman - Wexford
  An Longfort - Longford
  An Mhí - Meath
  Uíbh Fhailí - Offaly
  Ciarraí - Kerry
  An Clár - Clare
  Corcaigh - Cork
  Luimneach - Limerick
  Port Láirge - Waterford
  Tiobraid Árann - Tipperary
  Gaillimh - Galway
  Liatroim - Leitrim
  Maigh Eo - Mayo
  Ros Comáin - Roscommon
  Sligeach - Sligo
  Aontraim - Antrim
  Ard Mhacha - Armagh
  An Cabhán - Cavan
  Doire - Derry
  An Dún - Down
  Dún na nGall - Donegal
  Fear Manach - Fermanagh
  Muineachán - Monaghan
  Tír Eoghain - Tyrone

  Bailte Móra
  Trá Lí - Tralee
  Cill Áirne - Kilarney
  Inis - Ennis
  Caisleán Nua Thiar - Newcastle West
  Durlas - Thurles
  Caiseal - Cashel
  Béal Feirste - Belfast
  Leitir Ceannain - Letterkenny
  Inis Ceithleann - Enniskillen
  Nás na Ríogh - Naas
  Droichead Nua - Newbridge
  Portlaoise
  Cora Droma Rúisc - Carrick-on-Shannon
  Cúil Rathain - Coleraine
  Dún Dealgan - Dundalk
  Droichead Átha - Drogheda
  Caisleán an Bharraigh - Castlebar
  Cathair na Mart - Westport
  An Uaimh - Navan
  Tulach Mhór - Tullamore
  Aonach Urmhumhan/An tAonach - Nenagh
  An Ómaigh - Omagh
  Dún Garbhán - Dungarvan
  An Muileann gCearr - Mullingar
  Baile Átha Luain - Athlone
  An Clochán - Clifden
  Maigh Nuad - Maynooth
  Ceanannas - Kells

  Ceantair Ghaeltachta

  Dún na nGall - Tír Chonaill
  - Gaoth Dobhair
  - Cloích Cheannfhaola
  - na Rosa
  - Anagaire
  - Croithlí
  - Rann na Feirste

  Gaillimh - Conamara
  - Garumna
  - Leitir Móir
  - Leitir Mealláin
  - Carna
  - Camus
  - Ros Muc
  - Corr na Móna
  - Spidéal
  - Na Forbacha
  - Bearna
  - Indreabhán
  - An Ceathrú Rua
  - Oileáin Árann (Inis Oírr, Inis Meáin, Inis Mór)

  Ciarraí
  - Corca Dhuibhne
  - Daingean Uí Chúis
  - Dún Chaoin
  - Ceann Trá
  - An Fheothanach
  - An Mhuiríoch
  - Baile an Fheirtéaraigh
  - Uíbh Ráthach

  An Mhí
  - Ráth Cairn
  - Baile Ghib

  Port Láirge - Gaeltacht na nDéise
  - An Rinn

  Corcaigh
  - Múscraí
  - Béal Átha an Ghaorthaidh
  - Baile Bhuirne
  - Cúil Aodha
  - Cill na Martra
  - Cléire

  Maigh Eo
  - Béal an Mhuirthead
  - Ceathrú Thaidhg
  - Tuar Mhic Éadaigh
  - Acaill


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  An tAm agus Imeacht Ama

  Laethanta na Seachtaine
  An Luan/Dé Luain - Monday
  An Mháirt/Dé Máirt - Tuesday
  An Chéadaoin/Dé Céadaoin - Wednesday
  An Déardaoin/Déardaoin - Thursday
  An Aoine/Dé hAoine - Friday
  An Satharn/Dé Sathairn - Saturday
  An Domhnach/Dé Domhnaigh - Sunday

  Míona na Bliana
  Eanáir - January
  Feabhra - February
  Márta - March
  Aibreán - April
  Bealtaine - May
  Meitheamh - June
  Iúil - July
  Lúnasa - August
  Meán Fómhair - September
  Deireadh Fómhair - October
  Samhain - November
  Nollaig - December

  Na Séasúir
  An tEarrach - spring
  An Samhradh - summer
  An Fómhar - autumn
  An Geimhreadh - winter

  Ginearálta

  Inniu - today
  Inné - yesterday
  Amárach - tomorrow

  Anois - now
  Ansin - then
  Arís - again
  Gach - every
  Seo chaite - last
  Seo chugainn - next
  Roimh - before (a noun/event)
  Sula - before (verbs)
  Le linn/I rith - during
  I gcaitheamh/Ar feadh - during
  Tar éis - after

  Go luath - soon
  Go moch - early
  Déanach - late
  Le fada - for a long time
  Le gairid - recently
  Le déanaí - lately/recently
  Tráth dá raibh - once
  An tráth a... - the time that...
  Go minic - often
  Go hannamh - rarely
  I gcónaí - always
  Uaireanta/Scaití - sometimes
  Anois is arís - now and then/sometimes
  Ó am go chéile - from time to time
  Faoi dheireadh - at last/eventually
  Deireannach - latest
  Deiridh - last/final
  Sa deireadh thiar thall - evetually
  Buan - permanent
  Sealadach - temporary
  Páirt-aimseartha - part-time
  Síoraíocht - eternity
  Go síoraí - eternally
  Go brách - evermore
  Marthanach - lasting/enduring/ever-lasting
  Riamh - never/ever (past + present)
  Imithe thart - gone by
  Fadó fadó - long, long ago
  Choíche - never (future)
  An Todhcaí - the future
  Amach romhainn - ahead


  Soicind - second
  Nóiméad - minute
  Uair - hour
  Lá - day
  Oíche - night
  Seachtain - week
  Coicís - fortnight
  Mí - month
  Ráithe - quarter/3 months
  Séasúr - season
  Bliain - year
  Deich mbliana - decade
  Céad/Aois - century
  Mílaois - millennium

  Tréimhse - period
  Tamall - while
  Tamaillín - a short while
  Seal - while/spell/span/period/turn
  Gearrthéarma - short term
  Meántréimhseach - medium term
  Fadtréimhseach - long term
  Ré - era
  Tús - beginning
  Deireadh - end
  Thart - over/finished

  Anuraidh - last year
  I mbliana - this year
  Bliain ó shin - a year ago
  An bhliain seo chugainn - next year

  Anocht - tonight
  Aréir - last night
  Meán-oíche - midnight
  Breacdhorca - dusk
  Luí na gréine - sunset

  Éirí na gréine - sunrise
  Breacadh an lae/Camhaoir - dawn
  Maidin - morning
  Ar maidin - this morning/in the morning

  Nón - noon
  Iarnón - afternoon
  Tráthnóna - evening
  Deireadh seachtaine - weekend
  Laethanta saoire - holidays

  Grianstad - solstice
  Lá leathach/Eacaineacht - equinox


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Logainmneacha - Place-names (geographical features)

  Achadh - agha, aghy, aghey, augha (field)
  Ard - ard (high/height)
  Áth - ath (ford)
  Baile - bally (homestead/settlement)
  Bealach - bally, balla(gh), bella(gh) (passage/pass)
  Bán - bane, baun, bain (white)
  Beag - beg (small)
  Béal - bel, bell (mouth/rivermouth)
  Binn/beann - ben, bin (small)
  Buí - boy (yellow)
  Breac - brack (mottled)
  Bun - bun (foot/mouth/bottom of river)
  Caiseal - cashel (ringfort)
  Ceapach - cappa(gh) (plot/tillage)
  Carn - carn (cairn)
  Ceathrú - carrow, carry (quarter)
  Carraig/creig - carrig, carrick, craig (rock/rocky outcrop)
  Cathair - cahir, caher (stone ring-fort/city)
  Cláir - clare (level land)
  Cloch - clough, clogh (rock)
  Cluain - clon, clone, cloon (meadow)
  Com - coom hollow)
  Corr - cor (small round hill)
  Coire - corry, curry (corry)
  Cruach - croagh (stack)
  Cúl - cul, cool (back)
  Cúil - cul, cool (nook/corner)
  Doire - derry (grove/oak-grove)
  Domhnach - dona(gh) (church)
  Droichead - droghed, drohed, drohid (bridge)
  Druim/Droim - drum, drom (ridge)
  Dubh - duff, duv (black)
  Dún - dun, doon (strong-hold/fort)
  Inis - ennis (island)
  Eiscir - esk, eish (eskir)
  Fionn - fin, finn (clear/white/fair)
  Fraoch - freagh, frack (heather)
  Garbh - garv (heather)
  Glas - glas, glass (green)
  Gleann - glen, glan (valley)
  Gorm - gorm (blue)
  Gort - gort (field)
  Oileán - illan, illaun (island)
  Inis - inish, innish, innis (island)
  Cill - kil, kill churchyard or graveyard
  Coill - kil, kill woods/woodland
  Cionn/Ceann - kin, ken (head)
  Cnoc - knock (hill)
  Liath - lea (grey)
  Leitir - letter (hillside)
  Lios - lis (earthen ring-fort)
  Loch - lough (lake)
  Lorga(n) - lurgan (long ridge)
  Mám - maum, maam (mountain pass)
  Maigh/Machaire - magh, may, moy, moi(gh) (plain)
  Móna/Monaidh - mona, money (peat-land/bog/turf)
  Mullach - mulla(gh) (summit)
  Muileann - mullin (mill)
  Mór - more (big/great)
  Nua - noe (new)
  Abhainn - owen (river)
  Poll - poll, poul (hole)
  Port - port (stronghold/fort)
  Port - port (landing place)
  Ráth - rath, rah (earthen ringfort)
  Riabhach - rea(gh), reva(gh) (brindled/speckled)
  Rua - roe (red)
  Ros - ros, rosh, rus, rush (wooded promontory)
  Sail(each) - sall, salla, sally (willow/s)
  Sean - shan (old)
  Seascann - sheskin (marsh/quagmire)
  Sceach - ske, skey, skay, skea(gh) (hawthorn)
  Srath - sragh, stra (floodplain)
  Sliabh - slieve (mountain)
  Tearmann - termon (refuge/sanctuary)
  Taobh - tieve (hillside)
  Tír - tyr, tir (territory)
  Tobar - tober, tubber (water well)
  Trá - tra (beach/strand)
  Tuaim - tuam, toom (burial mound)
  Tulach - tully, tulla(gh) (hillock/mound/heap)
  Urlár - orla, urlar (floor/flat land)
  Bheithe - vea(gh), vei(gh) (of birch)


 • Advertisement
 • Registered Users Posts: 102 ✭✭Cathellen


  Míle buíochas tá neart oibre déanta agat.


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Nathanna Úsáideacha don Bhéaltriail

  Is mór an scannal é - It's a great scandal
  Is mór an náire é - It's a great shame/embarrassment
  Sín í an fhírinne ghlan! - That's the plain truth
  Is bocht an sceal é - It's a disgrace
  Nuair a smaoiníonn tú air - When you think of it
  Is iontach an rud é - It's a great thing
  Bhuel - Well
  Ó, a dhiabhail! - Gosh! (Literally, "Oh, the Devil!")
  Ar a laghad - At least
  A thiarcais! - Oh jeepers! Oh jaysus!
  Áfach - However
  Go bhfóire Dia oráinn - God help us
  Dia ar sábháil! - God save us!
  A leithéid de cheist! - Such a question!
  Dáiríre - Really/Seriously
  Dáiríre pire - Really and truly
  I ndeireadh na dála - Finally/At the end of the day/when all's said and done
  Cogar - Listen
  Dála an sceil: By the way
  Fan go gcloise tú - Wait till you hear
  An gcreidfea? - Would you believe?
  Is fíor dhuit - Your're right/It's true for you
  Anuas air sin - On top of that
  Ar aon chaoí - In any case
  Braitheann sé - It depends
  Gan dabht ar bith - Without a doubt
  Mar is eol duit féin - As you know yourself
  Ar thaobh amhain - On one side
  Ar thaobh eile - On the other side
  Mar atá ar eolas agat féin - As you know yourself
  Mise á rá leat - I’m telling you
  Mar a duirt mé cheana - As I said before
  Ar ndoigh - Of course
  I mo thuairim phearsanta féin - In my own personal opinion
  Nil mé ach ag magadh - I’m only joking
  Níl mé ag magadh - I’m not joking
  Bhí/Ní raibh mé ag suíl leis an gceist sin - I was/wasn't expecting that question
  Caithfidh mé a rá - I have to say
  Chomh maith leis sin - As well as that
  Creid mise - Believe me
  Creid é no na creid - Believe it or not
  Sin ceist mhaith - That's a good question
  Sin ceist shuimiúil - That's a good question
  An dtuigeann tú? - Do you understand?
  Céard eile? - What else?
  Buiochas le Día - Thank God
  Ar an gcéad dul síos - In the first place
  Creidim - I believe
  Cinnte - Certainly
  Leis an fhírinne a rá - To tell the truth
  Faraor - Unfortunately
  Is dócha - I suppose
  Ara stop! - Ah, stop!


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Ceisteanna

  Cé? - Who?
  Cén duine? - Which person?
  Cé hé/hí/hiad? Who is he/she? Who are they?
  Cé acu? - Which of them?
  Cad? - What?
  Céard? - What?
  Cén rud? - What thing?
  Cathain? - When?
  Cén uair? - What time?
  Cé chomh minic? - How often?
  Cén fáth? - Why?
  Cad cuige? - Why? What for?
  Tuige? - Why? Why not?
  Cad ina thaobh? What about it? Why?
  Cá/cár? - Where? (cár = aimsir chaite)
  Cén áit? - What place?
  Cá háit? - Where?
  Cá fhad? - How long?
  Cé mhéad? - How much/many?
  An mó _____? - The amount/number of _____?
  Conas? - How?
  Cén chaoi? - How?
  Cén dóigh? - How? What way?
  Cén saghas/sórt? - What kind/sort?
  Cén aois? - What age?
  Céard a tharla? - What happened?
  Cad as do ______? - Where is _____ from?
  Cén uimhir theileafóin? - What telephone number?
  Cén spriocdháta? - What closing-date?
  Cad é do thuairim ar ____ - What is your opinion of ______?

  Luaigh - Mention
  Ainmnigh - Name
  Scríobh - Write
  Breac síos - Write/jot down
  Léirigh - Clarify/Show
  Tabhair - Give
  Déan comparáid - Compare
  Cuntas gairid - Concise account
  Déan do mheas ar ____ - Give your opinion of
  Déan cur síos ar ____ - Describe


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Ainmfhocail - Tuisil 7 Inscin (Nouns - Cases & Gender)

  Na Tuisil (the Cases)

  An Tuiseal Ainmneach: Nominative case - marks the subject of a verb
  An Tuiseal Cuspóireach: Accusative case - marks the direct object of a transitive verb (most verbs)
  An Tuiseal Gairmeach: Vocative case - identifies a person/animal/object, etc. being addressed
  An Tuiseal Tabharthach: Dative case – prepositional; “in/on/at/over/above/below/of/from/etc.”
  An Tuiseal Ginideach: Genitive case - marks a noun as modifying another noun

  An tAinmneach Uatha (Ainmneach & Cuspóireach (singular) follow the same rules in Irish)

  • Cuireann an t-alt séimhiú ar Ainmfhocail Bhaininscneacha (consain: b, c, f, g, m, p) (the
  definite article, “the”, requires a séimhiú on Feminine Nouns that start with
  consonants)

  • Cuireann an t-alt “t” roimh Ainmfhocail Bhaininscneacha dar tús “s”. (the definite article,
  “the”, requires a “t” on Feminine Nouns that start with “s”)

  • Cuireann an t-alt “t-” roimh Ainmfhocail Fhirinscneacha dar tús guta. (the definite article,
  “the”, requires a “t-” on Masculine Nouns that start with vowels)


  An tAinmneach Iolra. (Aimneach & Cuspóireach plural)
  • “Na” is ea foirm an ailt san Ainmneach Iolra. Cuireann sé “h” roimh ghutaí. (The spelling
  “na” is always used for “the” in plurals. It adds a “h” before words that begin with
  vowels)


  Treoracha ginearálta chun ainmfhocail bhaininscneacha a aithint.
  1. Ainmfhocail a chríochnaíonn ar chonsan caol. (áit, agóid, tír, cathair, Dáil, Eaglais, fuil,
   7rl.) (nouns ending with slender consonants) Eisceachtaí (exceptions): focail a chríochnaíonn ar
   -aeir/-éir, -eoir/-óir, -úir, -ín (mar shampla: grósaeir, bádóir, cainteoir, cailín, ceirnín, cipín) agus
   focail mar athair, uncail, deartháir, buachaill, droim, greim.
  2. Ainmfhocail a chríochnaíonn ar -eog/-óg nó ar -lann, (m.sh: fuinneog, leadóg, amharclann)
  3. Ainmfhocail ilsiollacha (multi-syllabic nouns) a chríochnaíonn ar -acht/-íocht, (áilleacht,
   eolaíocht, cleasaíocht, filíocht, iarracht, mallacht, fealsúnacht, fiosracht, 7rl) (“smacht” and
   “ceacht” are therefore masculine because they have only one syllable)
  4. Ainmfhocail Tíortha/Aibhneacha/Teangacha (seachas An Béarla) (almost all countries,
   rivers, languages; exception: An Béarla is masculine)
  5. Ainmfhocail teibí (abstract nouns) a chríochnaíonn ar -e/í, (airde, déirce, gile, laige,
   sláinte, amaidí, imní)


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Cathain a úsáidtear an Tuiseal Ginideach?

  • Nuair a bhíonn seilbh nó úinéiracht i gceist. (Possession or ownership)

  Más le duine rud éigin:
  leabhar + Seán => Leabhar Sheáin.
  cóta + Máire => Cóta Mháire
  carr + Séamas => Carr Shéamais
  ollscoil + Éire => Ollscoil na hÉireann

  • I gcás ainm briathartha, nuair a chuirtear gníomh in iúl. (After the verbal noun, when
  describing an action, where the verb would end with “ing” in English)


  peil => Ag imirt peile
  an fhuinneog => Ag glanadh na fuinneoige
  an aiste => Ag scríobh na haiste
  an t-úrlár => Ag scuabadh an úrláir
  an bia => Ag ithe an bhia
  an páipéar => Ag léamh an pháipéir
  an t-úll => Ag ithe an úill

  • Nuair a úsáidtear Réamhfhocal Comhshuite, cuirtear an t-ainmfhocal a leanann é sa T.G. (in
  the case of compound prepositions)


  an oíche => Ar feadh na hoíche
  an domhan => Ar fud an domhain
  an tseachtain => Go ceann seachtaine
  an geimhreadh => I rith an gheimhridh
  an samhradh => Le linn an tsamhraidh
  an balla => In aghaidh an bhalla.

  (ar aghaidh, os coinne, os comhair, ar chúl, taobh thiar, ar feadh, i gcaitheamh, i rith, in imeacht, le linn, ar fud, ar lorg, ar nós, ar son, thar ceann, de cheann, ar tí, de bharr, dá bhrí, de thairbhe, de réir, faoi choinne, le haghaidh, i gcomhair, go ceann, i bhfeighil, i gcionn, i dteannta, i gcoinne, in aghaidh, in éadan, i lár, i láthair, i measc, i ndiaidh, tar éis, in áit, os cionn, os coinne, os comhair, faoi chúram, srl)

  • Nuair a thagann dhá ainmfhocal le chéile, cuirtear an dara ceann sa T.G. (when 2 nouns
  come together, the second goes into the genitive case; often where you would see “of the”
  or ‘s in English)


  (caint + máistir) => Caint an mháistir
  (tafann + madra) => Tafann an mhadra
  (eochair + taisceadán) => Eochair an taisceadáin
  (solas + gealach) => Solas na gealaí
  (leath + obair) => tús maith, leath na hoibre

  • Tar éis Réamhfhocail Simplí áirithe (chun, cois, dála, timpeall, trasna), leanann an T.G.
  (these 5 particular simple prepositions)

  an Ghealtacht => chun na Gaeltachta
  an fharraige => cois na farraige
  an scéal => dála an scéil
  an chathair => timpeall na cathrach
  an tsráid => trasna na sráide

  • An Ginideach Rannaíoch ("partitive") (words describing quantities)

  Ciallaíonn seo go gcuireann focail nó frásaí cosúil le "a lán/an iomad/an t-uafás/barraíocht/beagán/beagainín/cuid/dóthain/go leor/méid/mórán/níos mó/níos lú/oiread/roinnt" an t-ainmfhocal a leanann iad sa TG.


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Na Díochlaontaí - The Declensions
  • An Chéad Díochlaonadh
  - ainmfhocail ghearra aonsiollacha a chríochnaíon ar chonsan leathan: (short, monosyllabic nouns, broad consonant ending)
  M.Sh: alt, bord, breac, cat, iasc, mac, naomh, peann, capall, sagart, fearr, ceart, féir, ard, cuireadh, samhradh, geimhreadh, deireadh, misneach)

  -ainmfhocail a chríochnaíonn ar chonsan fada leathan: (nouns ending on long broad consonants)
  M.Sh: á/ó/ú + consan => arán, cosán, ómós, casúr, garsún, gaol, saol, scéal, eitleán, nó focail a chríochnaíonn ar -éad/-éal, 7rl

  Iad go léir Firinscneach. (ALL are masculine in this group)

  Samplaí.
  1. Andúileach : an t-andúileach/na handúiligh : drugaí an andúiligh/drugaí na n-andúileach
  2. Barún : an barún/na barúin : airgead an bharúin/airgead na mbarún
  3. Bochtanas : an bochtanas : staid an bhochtanais
  4. Ceantar : an ceantar/na ceantair : muintir an cheantair/muintir na gceantar
  5. Ceol : an ceol : fuaim an cheoil
  6. Clár : an clár/na cláir : fad an chláir/fad na gclár
  7. Coirpeach : an coirpeach/na coirpigh : scaoileadh an choirpigh/ scaoileadh na gcoirpeach
  8. Sagart : an sagart/na sagairt : tigh an tsagairt/tithe na sagart
  9. Foréigean : an foréigean : méad an fhoréigin
  • An Dara Díochlaonadh
  - cuirtear "e" ag deireadh chun an ginideach a dhéanamh

  - críochnaíonn siad ar chosan caol nó leathann.

  Iad go léir Baininscneach.

  Samplaí: -lann, -óg, -eog, tíortha, teangacha, cloch, cos, cluas, áit, carraig, muintir, sráid, súil, seachtain, páirc, girseach, coill

  1. Abairt : an abairt/na habairtí : brí na habairte/brí na n-abairtí
  2. Aidhm : an aidhm/na haidhmeanna : méad na haidhme/méad na haidhmeanna
  3. Aisling : an aisling/na haislingí : brí na haislinge/brí na n-aislingí
  4. Ceist : an cheist/na ceisteanna : freagra na ceiste/freagraí na gceisteanna
  • An Tríú Díochlaonadh
  - críochnaíonn ainmfhocail sa 3ú Díochlaonadh ar chonsan. (end on consonant)

  - tá meascán d'ainmfhocail fhirinscneacha agus baininscneacha ann (mixture of genders)

  • ainmfhocail phearsanta ag críochnú ar -óir, -éir, -úir (Firinscneach)
  • ainmfhocail theibí ag críochnú ar -(e)acht, -(a)íocht (Baininscneach) (abstract nouns)

  - Ainmfhocail a chríochnaíonn ar chonsan caol => Baininscneach
  - Ainmfhocail a chríochnaíonn ar chonsan leathan => Firinscneach

  Samplaí.

  Masc: ceacht, cíos, rang, sos, múinteoir, dochtúir, comhairleoir.
  Fem: admháil, feoil, feadaíl, iomáint, canúint, gluaiseacht, eolaíocht, filiocht, altóir, tagairt.

  1. Múinteoir : an múinteoir/na múinteoirí : mála an mhúinteora/málaí na múinteoirí
  2. Ceacht : an ceacht/na ceachtanna : ag foghlaim an cheachta/ag foghlaim na gceachtanna
  3. Fuil : an fhuil/na fola : ag cur fola/ ag grúpáil na bhfola
  4. Filíocht : an fhilíocht : ag scríobh na filíochta
  5. Am : an t-am/na hamanna : le linn an ama/ag cuimhneamh na n-amanna
  • An Ceathrú Díochlaonadh
  - críochnaíonn na hainmfhocail ar "-ín" nó ar ghuta san Uimhir Uatha (ending: “ín” or vowels)

  - is firinscneach d'fhormhór iad (mostly masculine, but some feminine)

  - níl aon athrú i gceist sa don Tuiseal Ginideach Uatha

  - tá tréaniolraí ag na hainmfhocail go léir (-í, -te, -the, -anna) de ghnáth. (strong plurals all)

  Samplaí:
  iascaire, ailtire, file, rúnaí, oibrí, -aoi, -áiste, -ae, balla, comhrá, fáinne, cnó, sú, toitín, coinín, contae, aturnae, coláiste, bagáiste, páiste, draoi, saoi, bata, bus, club, cóta, gúna, hata, máistir, pas, stop, téacs, tram, oráiste, uisce, bríste.
  Fem: trá, tréimhse, féile, bó, eagla,

  1. Cailín : an cailín/na cailíní : ainm an chailín/ainmneacha na gcailíní
  2. Mála : an mála/na málaí : dath an mhála/dath na málaí
  3. Ainmhí : an t-ainmhí/na hainmhithe : bás an ainmhí/bás na hainmhithe
  4. Aiste : an aiste/na haistí : tús na haiste/tús na n-aistí
  5. Farraige : an farraige/na farraigí : trasna na farraige/stair na bhfarraigí
  6. File : an file/na filí : saothar an fhile/saothar na bhfilí
  7. Gadaí : an gadaí/na gadaithe : ainm an ghadaí/ainmneacha na ngadaithe
  8. Oibrí : an t-oibrí/na hoibrithe : oifig an oibrí/oifigí na n-oibrithe
  • An Cúigiú Díochlaonadh
  - críochnaíonn na hainmfhocail seo ar chonsan caol (-in, -ir, -il) nó ar ghuta. (slender consonant or vowel)

  - is baininscneach d'fhormhór na n-ainmfhocail (mostly feminine nouns, some masculine)

  - tá tréaniolraí acu (stong plurals all)

  - sa Ghinideach Uatha críochnaíonn siad ar chonsan leathan. (broad consonant ending in the genitive)

  Samplaí. Triail, riail, traein, coróin, litir, athair, ceathrú, deachú, pearsa, comharsa, leite, cara, cathaoir, uimhir, deoch,

  1. Cáin : an cháin/na cánacha : airgead na cánach/airgead na gcánacha
  2. Riail : an riail/an rialacha : sárú na rialach/sárú na rialacha
  3. Eochair : an eochair/na heochracha : poll na heochrach/poill na n-eochracha
  4. Litir : an litir/an litreacha : ag scríobh na litreach/ag scríobh na litreacha


 • Registered Users Posts: 6 Bob Rabbit


  Great stuff, just had a quick run through it (It's a bit late) and it looks like you put a good bit of time into the thread. I'll have to have a proper look tommorow.

  Edit: Later on today


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  An Tuiseal Ainmneach & Cuspóireach

  An tAinmneach Uatha
  • Cuireann an t-alt séimhiú ar Ainmfhocail Bhaininscneacha (consain: b, c, f, g, m, p)
  • Cuireann an t-alt “t” roimh Ainmfhocail Bhaininscneacha dar tús “s”.
  • Cuireann an t-alt “t” roimh Ainmfhocail Fhirinscneacha dar tús guta.

  An tAinmneach Iolra

  “Na” is ea foirm an ailt san Ainmneach Iolra. Cuireann sé “h” roimh ghutaí.

  Treoracha ginearálta chun ainmfhocail bhaininscneacha a aithint.

  1. Ainmfhocail a chríochnaíonn ar chonsan caol. (áit, agóid, tír, cathair, Dáil, Eaglasis, fuil, 7rl.) Eisceachtaí exceptions: focail a chríochnaíonn ar -aeir/-éir, -eoir/-óir, -úir, -ín (mar shampla: grósaeir, bádóir, cainteoir, cailín, ceirnín, cipín) agus focail mar athair, uncail, deartháir, buachaill, droim, greim.
  Nouns ending on slender consonants)

  2. Ainmfhocail a chríochnaíonn ar -eog/-óg nó ar -lann, (m.sh: fuinneog, leadóg, amharclann)
  Nouns ending on eog/óg/lann

  3. Ainmfhocail ilsiollacha a chríochnaíonn ar -acht/-íocht, (áilleacht, eolaíocht, cleasaíocht, filíocht, iarracht, mallacht, fealsúnacht, fiosracht, 7rl)
  Multi-syllabic nouns ending on acht/aíocht/eacht/íocht)

  4. Ainmfhocail Tíortha/Aibhneacha/Teangacha (seachas An Béarla)
  Countries/Rivers/Languages

  5. Ainmfhocail teibí a chríochnaíonn ar -e/í, (airde, déirce, gile, laige, sláinte, amaidí, imní)
  Abstract nouns ending on -e/í)


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  An Séimhiú

  * Seilbh/Úinéireacht: mo/do/a (fir.) (possession/ownership: my, your, his)

  * Treisiú: an-/fíor-/rí/ró- (after prefixes used for emphasis)

  * Ainmfhocail bhaininscneacha leis an alt (in feminine nouns, after the word "an")

  * Briathra san Aimsir Chaite

  * Briathra sa Mhodh Coinníollach

  * San fhoirm cheisteach, tar éis: ar? (questions asked with the word "ar?")

  * Na Réamhfhocail seo: de; do; faoi; ó; roimh; trí; um; mar; ionsar

  * Sa Tuiseal Tabharthach tar éis na réamhfhocal den, don, sa

  * Ag comhaireamh: 2 – 6 (counting: 2-6)

  * An chéad (1st)

  * Aidiachtaí iolra tar éis consan caol (m.sh. fir mhóra) (adjectives after nouns in the plural with slender endings)

  * Sa Tuiseal Ginideach uatha, tar éis “an” (firinscneach)

  An t-Urú

  * Seilbh/Úinéireacht: ár/bhúr/a (iolra) (possession/ownership: our, your, their)

  * Tar éis na Réamhfhocail seo sa Tuiseal Tabharthach: ag an; ar an; as an; chuig an; faoin; ón; leis an; roimh an; thar an; tríd an; um an.

  * Ag comhaireamh: 7 – 10 (counting: 7-10)

  * San Fhoirm Cheisteach, tar éis: An? (questions asked with the word "an?")

  * Tar éis: go; nach; mura/muna; sula

  * Tar éis an réamhfhocal “i”, gan an t-alt (“i mbaol”, “i dtaisceadán”)

  * Roimh ainmfhocail fhirinscneacha a thosaíonn le guta. (t- a/e/i/o/u)

  * Cuirtear t roimh sl, sn, sr agus s + guta in Ainmfhocail Bhaininscneacha (feminine nouns starting with "s" ---> an ts___)

  * Sa Tuiseal Ginideach iolra, tar éis “na”


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Na Briathra Neamhrialta

  Ordaitheach | A.Chaite |A.Láithreach | A.Fháistineach | Modh Coinníollach

  Abair ("say") | Dúirt | Deir | Déarfaidh | Déarfadh

  Beir ("catch/grab") | Rug | Beireann | Béarfaidh | Bhéarfadh

  ("be") | Bhí | Bíonn | Beidh | Bheadh

  Clois ("hear") | Chuala | Cloiseann | Cloisfidh | Chloisfeadh

  Déan ("make/do") | Rinne | Déanann | Déanfaidh | Dhéanfadh

  Faigh ("find/get") | Fuair | Faigheann | Gheobhaidh | Gheobhadh

  Feic ("see") | Chonaic | Feiceann | Feicfidh | D’fheicfeadh

  Ith ("eat") | D’ith | Itheann | Íosfaidh | D’íosfadh

  Tabhair ("give") | Thug | Tugann | Tabharfaidh | Thabharfadh

  Tar ("come") | Tháinig | Tagann | Tiocfaidh | Thiocfadh

  Téigh ("go") | Chuaigh | Téann | Rachaidh | Rachfadh


 • Advertisement
 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  An Modh Coinníollach

  Na Briathra Neamhrialta

  | | | Sé/Sí/Sibh | Sinn/Muid | Siad | Briathar Saor

  Abair ("would say") | Déarfainn | Déarfá | Déarfadh sé/sí/sibh | Déarfaimis | Déarfaidis | Déarfaí

  Beir ("would catch/grab") | Bhéarfainn | Bhéarfá | Bhéarfadh sé/sí/sibh | Bhéarfaimis | Bhéarfaidis | Bhéarfaí

  ("would be") | Bheinn | Bheifeá | Bheadh sé/sí/sibh | Bheimis | Bheidis | Bheifí

  Clois ("would hear") | Chloisfinn | Chloisfeá | Chloisfeadh sé/sí/sibh | Chloisfimis | Chloisfidis | Chloisfí

  Déan ("would make/do") | Dhéanfainn | Dhéanfá | Dhéanfadh sé/sí/sibh | Dhéanfaimis | Dhéanfaidis | Dhéanfaí

  Faigh ("would find/get") | Gheobhainn | Gheofá | Gheobhadh sé/sí/sibh | Gheobhaimis | Gheobhaidis | Gheofaí

  Feic ("would see") | D’fheicfinn | D’fheicfeá | D’fheicfeadh sé/sí/sibh | D’fheicfimis | D’fheicfidis | D’fheicfí

  Ith ("would eat") | D’íosfainn | D’íosfá | D’íosfadh sé/sí/sibh | D’íosfaimis | D’íosfaidis | D’íosfaí

  Tabhair ("would give") | Thabharfainn | Thabharfá | Thabharfadh sé/sí/sibh | Thabharfaimis | Thabharfaidis | Thabharfaí

  Tar ("would come") | Thiocfainn | Thiocfá | Thiocfadh sé/sí/sibh | Thiocfaimis | Thiocfaidis | Thiocfaí

  Téigh ("would go") | Rachainn | Rachfá | Rachfadh sé/sí/sibh | Rachfaimis | Rachfaidis | Rachfaí


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Seanfhocail: Samplaí - Proverbs (Samples)

  1. Is ait an mac an saol. | Life is strange.
  2. Is binn béal ina thost. | "Silence is golden."
  3. Is fearr an tsláinte ná an táinte. | Health is better than wealth.
  4. Tagann cruatan i ndiaidh an chaite. | "Waste not, want not."
  5. Is glas iad na cnoic i bhfad uainn. | Faraway hills are green.
  6. Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine. | People live in one another’s shadow.
  7. Maireann croí éadrom i bhfad. | A light heart lives longest.
  8. Ní bhíonn uasal ná íseal, ach thuas seal thíos seal. | Noble and poor are both up and down a while.
  9. Ní féidir an dubh a chur ina gheal, ach seal. | You can only deny the truth for a while.
  10. Ní mar a shíltear a bhítear. | Things are not always as they seem.
  11. Ní neart go cur le chéile. | There is no strength without unity.
  12. Ní thagann ciall roimh aois | Sense does not come before age.
  13. Níl aon leigheas ar an ngrá (ach pósadh!) | There is no cure for love (except marriage!)
  14. Soitheach folamh is mó torann. | Empty vessels make the most noise.
  15. Is maith an scéalaí an aimsir. | Time is a good messenger.
  16. Taithí a dhéanann máistreacht. | Experience brings perfection.
  17. Tír gan teanga, tír gan anam. | A country without a language is a country without a soul.
  18. Tús maith leath na hoibre | A good start is half the work.
  19. Beatha teanga í a labhairt. | The life of a language is to speak it.
  20. An té nach gcuirfidh san earrach, ní bhainfidh sé san fhómhar. | He who does not sow in spring will not reap in the autumn.
  21. An rud is annamh is iontach. | What is rare is wonderful.
  22. Is maith an scáthán súil charad. | A friend’s eye is a good mirror.
  23. Aithníonn ciaróg ciaróg eile. | "It takes one to know one."
  24. Moladh luath agus cáineadh mall. | Early praise and delayed criticism.
  25. Bíonn blas ar an mbeagán. | A little tastes well.
  26. Éist le fuaim na habhann agus gheobhaidh tú breac | Listen to the sound of the river and you will get a trout
  27. Eochair feasa foghlaim. | Learning is the key to knowledge.
  28. Faigheann an tseanbhróg an tseanstoca. | The old shoe gets the old stocking.
  29. Giorraíonn beirt bóthar. | Two shorten the road
  30. Uireasa a mhéadaíonn cumha. | Absence makes the heart grow fonder.
  31. Beidh lá eile ag an bPaorach. | Power will have another day.
  32. Is breá an ní an óige, ach ní thagann sí faoi dhó. | Youth is a fine thing, but it does not come twice.
  33. Níl aon tinteán mar do thinteán féin. | "There is no place like home."
  34. Níor bhris focal maith fiacail riamh. | A good word never broke a tooth.
  35. Tarraingíonn scéal scéal eile.| One story leads on to another.
  36. Ní bhíonn in aon rud ach seal. | "Nothing lasts for ever."
  37. Ní dhéanfaidh an saol capall rása d’asal. | The world would not make a donkey a racehorse.
  38. Is minic ciúin ciontach. | The quiet ones are often guilty.
  39. I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin. | "Rome was not built in a day."
  40. Imíonn an tuirse is fanann an tairbhe. | Tiredness goes away and the benefit remains.
  41. Aithnítear cara i gcruatan. | It is in hardship that a friend is recognised.
  42. An té a bhíonn siúlach, bíonn sé scéalach. | Travellers have tales to tell.
  43. Is fearr cara sa chúirt ná punt sa sparán. | Better a friend in court than a pound in the purse.
  44. Ní sheasann sac folamh. | An empty sack will not stand.
  45. An té nach bhfuil láidir, ní mór dó a bheith glic. | He who is weak needs to be clever.
  46. Ná mol agus ná cáin tú féin. | Neither praise nor criticise yourself.
  47. Buail an t-iarann te. | "Strike when the iron is hot."
  48. Ní thagann ciall roimh aois. | Sense doesn’t come before age.
  49. Múineann gá seift. | "Necessity is the mother of invention."
  50. Ní fhanann trá le héinne. | "Time and tide awaits no man."
  51. Ná tabhair breith ar an chéad scéal. | Never judge on first opinions.
  52. Ag tuileadh agus ag trá a chaitheann an fharraige an lá. | The tide spends the day going in and out.
  53. Oíche aerach is maidin bhrónach. | A lively night and a sad morning.
  54. Ar scáth a chéile a mhairimid. | We all exist in each others’ shadow.
  55. Go n-éirí an bóthar leat is do chosán cóngair. | May your journey, long or short, be a success.
  56. An té a bhíos amuigh fuaraíonn a chuid. | Out of sight out of mind.
  57. Níl aon mhaith sa seanchas nuair a bhíonn an anachain déanta. | What is done cannot be undone
  58. An rud is giorra is géire. | Brevity is the soul of wit.
  59. Is minic a bhí fear maith i seanbhríste. | There was often a good man in old trousers.
  60. An ní nach bhfeiceann súil ní bhrónann croí. | What the eye sees not the heart rues not.
  61. Is minic a mhaolaigh béile maith brón. | All griefs are less with bread.
  62. Is fearr banlámh den lá ná dhá bhanlámh den oíche. | It is better to start early than to work late.
  63. Is fearr “A Mhuire mo thrua’ ná “A Mhuire, mo náire. | Defeat is better than disgrace.
  64. Bhuafadh an imní ar an gcinniúint. | Worry could overcome fate.
  65. Síleann fear na buile gurb é féin fear na céille. | The madman prides himself on his good sense.
  66. Dúirt bean liom go ndúirt bean léi (go ndúirt bean eile gur inis bean di...) | A woman told me that a woman told her (that another woman said that a woman said to her...)
  67. An té nach mbeireann ar an ngnó, beireann an gnó air. | He who doesn’t get a grip on the job, the job grips him.
  68. Níor chaill fear an mhisnigh riamh é. | The man of courage never lost it yet.
  69. Is sia dúch an scolaire ná fuil an mhairtírigh. | A scholars ink lasts longer than a martyr’s blood.
  70. Is olc an ghaoth nach séideann rath do dhuine éigin. | It’s an ill wind blows nobody any good
  71. Tabhair rogha don bhodach agus is é an díogha a thoghfaidh sé. | Give a choice to the churl and it’s the worst he will pick.
  72. Ní chronaítear an t-uisce go dtriomaítear an tobar. | The water isn’t missed until the well dries up.
  73. Cuir an breac san eangach sula gcuire tú sa phota é. | Put the trout in the net before you put it in the pot.
  74. Is trom an t-ualach an t-aineaolas. | Ignorance is a heavy burden.
  75. Is fearr go mall ná go brách/ Is fearr déanach ná choíche | Better late than never.


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Réamhfhocail Chomshuite - Compound Prepositions

  tar éis - after
  ar feadh - for the duration of
  ar fud - all over
  le linn - during
  i rith - during
  i gcaitheamh - during
  ar thaobh - at the side of
  os comhair - in front of
  os cionn - over-head/above
  ar chúl - at the back of
  i lár - in the middle of
  i gcoinne - against
  in éadan - against
  in aghaidh - against
  ar son - for/in favour
  i bhfábhar - for/in favour
  i dtús - in the beginning
  i gceann - at the end of
  ag deireadh - at the end of
  i ndiaidh - after
  go ceann - until/for
  de bhrí - because of
  de bharr - as a result of
  as ucht - for, because of
  de réir - due to, according to
  i bhfochair - together with
  i láthair - in the presence of
  le hais - compared to/next to
  ar nós - like/in the style of
  d'ainneoin - despite
  in áit - in place of
  i gcuideachta - in the company of
  i bhfianaise - in view of
  ar aghaidh - across from/opposite
  i leith - for/about/towards
  i measc - among
  i dteannta - together with
  i dtóin - in the bottom of/at the back end of
  ar imeall - on the edge of
  ar lorg - searching for/in pursuit of
  ar tí - about to
  de thairbhe - by virtue of, as a result of, on account of
  de réir - according to
  i bhfeighil - looking after/tending to
  faoi chúram - in the care of
  faoi/fá choinne - meant for
  faoi dhéin - meeting/fetching/towards
  ag bun - at the bottom of
  ag barr - at the top of
  ar bhruach - at the brink/verge/bank of
  i mbun - attending to/in charge of/in the process of


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Filíocht, Prós 7 Amhránaíocht - Poetry, Prose, Songwriting terms

  Dán - poem
  Amhrán - song
  Scéal - story
  Úrscéal - novel
  Gearrscéal - short story
  Scannán - film
  Gearrscannán - short-film
  Rann - verse (usually 4 lines)
  Véarsa - verse
  Líne - line
  Leathrann - couplet (2 lines)
  Caibidil - chapter
  Sliocht - extract
  Alt - paragraph/article
  Leathanach - page
  Réamhrá - preface/preamble/introduction
  Cúlra - background

  File - poet
  Údar - author
  An t-údar - the author
  Scéalaí - story-teller/narrator
  Scríbhneoir - writer
  Iriseoir - journalist
  Ealaíontóir - artist
  An t-ealaíontóir - the artist
  Léirmheastóir - critic

  Rím - rhyme
  Rithim - rhythm
  Comhfhuaim - assonance/consonance
  Uaim - alliteration
  Comhardadh - Bardic rhyme
  Buile - beat
  Meadaireacht - meter
  Comhfhocal - compound word
  Codarsnacht - contrast (differences)
  Comparáid - comparison (similarities)
  Greann - humour
  Teannas - tension
  Casadh - twist
  Ionadh - surprise
  Tragóid - tragedy

  Íomhá - Imagery/image
  Íomhánna - Images
  Mothúcháin - emotions
  Friotal - expression (choice of words/phrases)
  Athrá - repetition
  Fallás na Truamhéala - pathetic fallacy
  Atmaisféir - atmosphere
  Aidiacht/Aidiachtaí - adjective/adjectives
  Dobhriathar - adverb
  Samhail - simile
  Meafar - metaphor
  Siombal - symbol
  Pearsantú - personification
  Comhartha - signal
  Na céadfaí - the senses
  Áiféis - exaggeration
  Áibhéil - exaggeration
  Samhlaíocht - imagination
  Imeartas focal - wordplay

  Ceacht - lesson
  Teachtaireacht - message
  Léargas - insight
  Mianta - wishes, desires
  Soiléireacht - clarity
  Doiléireacht - haziness/obscurity/enigmatic/hard to understand
  Athbhríoch/Débhríoch - ambiguous (unclear: multiple possible meanings)
  Paradacsa - paradox
  Rúndiamhair - esoteric
  Rúnda - secret/secretive
  Achoimre - summary
  Béim - emphasis
  Aird - attention
  Nasc - link, connection
  Tagairt - reference
  Aoir - satire
  Scige - mockery, ridicule
  Aithris - imitation, copying, mimicking
  Fócas - focus
  Gar-amhairc - close-up
  Íostach - minimalist
  Barócach - Baroque/extravagantly decorative

  Dearfach - positive
  Diúltach - negative
  Dóchasach - hopeful
  Éadóchasach - hopeless
  Útóipeach - Utopian
  Diostóipeach - Dystopian


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Postanna

  Tuismitheoir - parent
  Garda - Garda
  Múinteoir - teacher
  Siopadóir - shopkeeper
  Búistéir - butcher
  Tógálaí - builder
  Feirmeoir - farmer
  Rúnaí - secretary
  Bainisteoir - manager
  Doctúir - doctor
  Altra/Banaltra - nurse
  Oifigeach - officer
  Freastalaí - waiter/waitress
  Cócaire - chef
  Tréadlia - vet
  Fiaclóir - dentist
  Dlíodóir - lawyer
  Breitheamh - judge
  Fear an Phoist - postman
  Gruagaire - hairdresser
  Píolóta - pilot
  Ceoltóir - musician
  Imreoir - player
  Innealtóir - engineer
  Polaiteoir - politician
  Amhránaí - singer
  Iascaire - fisherman
  Scríbhneoir - writer
  Siúinéir - carpenter
  Sagart - priest
  Easpag - bishop
  Bean Rialta - nun
  Ollamh - professor
  Tiománaí - driver
  Ailtire - architect
  Báicéir - baker
  Cuntasóir - accountant
  Lia - surgeon
  Fear Dóiteáin - fireman
  Craoltóir - broadcaster
  Foilsitheoir - publisher
  Fáilteoir - receptionist
  Glantóir - cleaner
  Cúntóir - accountant
  Iriseoir - journalist
  Láithreoir - presenter
  Ealaíontóir - artist
  Meicneoir - mechanic
  Leictreoir - electrician
  Cigire - inspector
  File - poet
  Lúthchleasaí - athlete
  Dearthóir - designer


 • Moderators, Social & Fun Moderators, Society & Culture Moderators Posts: 30,850 Mod ✭✭✭✭Insect Overlord


  Neamhfhoirmiúil - Informal (family/friend)

  A Mháire, a chara
  A Phádraig, a chara
  A Dhaid dhil
  A Mham dhil
  A Liam , a chara
  A Uncail dhíl
  A Aintín dhíl

  Fuair mé do litir ar maidin agus bhí áthas an domhain orm. - I got your letter this morning and I was very happy.
  Tá súil agam go bhfuil tú i mbarr na sláinte - I hope you are in the best of health.
  Ní raibh am agam scríobh go dtí seo - I hadn’t time to write until now
  Caithfidh mé leithscéal a ghabháil leat - I have to apologise to you/Excuse me


  Caithfidh mé slán a fhágáil leat anois - I have to say goodbye now.
  Tá súil agam go bhfeicfidh mé go luath tú - I hope I see you soon.
  Tá orm m’obair bhaile a dhéanamh - I have to do my home work.
  Scríobh chugam go luath - write to me soon
  Ná dearmad litir a chur chugam - Don’t forget to send me a letter.
  Slán [agus ainm]
  Slán anois
        do chara
           Niall
  Le grá
         Caitlín
  Is mise do bhuanchara
  Dónall

  Dátaí

  26 Eanáir 2003 1 Meán Fómhair 2003
  18 Feabhra 2003 11 Márta 2003
  8 Samhain 2003 15 Meitheamh 2003

  Caithfidh mé imeacht anois - I have to go now
  Cuirfidh mé glaoch ort anocht - I will call you tonight.
  Tabharfaidh mé cuairt ort go luath - I will visit you soon.
  Buailfidh mé leat taobh amuigh den scoil - I will meet you outside the school.

  Foirmiúil - Formal (manager/editor/principal, etc.)

  A chara,
  A Eagarthóir, a chara, (Dear Editor)
  A dhuine uasail, (Dear sir/madam)
  A bhainistear, a chara, (Dear Manager)

  Is mise _____ - I am _____
  Tá mé ag scríobh thar ceann Rang a Trí - I am writing on behalf of class three.
  I dtosach, caithfidh mé a rá - First of all, I have to say.
  Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat - I would like to thank you.
  Táimse ag scríobh chugat thar ceann an ranga - I am writing on behalf of the class
  Is mian liom a rá – I would like to say
  Is dalta scoile mé – I am a school student
  Is déagóir mé – I am a teenager

  Críoch na litreach
  Is mise le meas
  Is mise
  Is mise do dhalta dílis

  Bheinn buíoch díot dá gcuirfeá glao orm go luath - I would be grateful if you called me soon.
  Ba mhaith liom go ndéanfá machnamh ar na pointí seo go luath - I would like you to think about these points soon.
  Beidh mé ag súil le litir uait ar do chaothúlacht - I will be expecting a letter from you at your convenience.

  Léim do pháipeár gach lá - I read your newspaper every day
  Ní aontaím leis na tuairimí a bhí sa pháipéar/ sa chlár - I don't agree with the opinions in the paper / programme
  D’inis tú bréag nuair a dúirt tú - You told a lie when you said
  Bhí tú ródhian ar na déagóirí - you were too severe on teenagers
  Bhí fearg an domhain orm nuair a cheannaigh mé an páipéar nuachta inné - I was very angry when I bought the newspaper yesterday


 • Registered Users Posts: 102 ✭✭Cathellen


  GRMA as an méid oibre atá déanta agat. Seo áis íontach.Advertisement